Rodo

Regulacje o ochronie danych osobowych

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż firma KURSOR sp. z oo ul. Długosza 2-6/5 51-162 Wrocław
NiP: 895-205-36-86, dalej zwana Administratorem przetwarza następujący zakres Państwa danych osobowych: Imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail. Dane te były pozyskane w celach handlowych/ marketingowych .
W świetle powyższego Pragniemy Państwa poinformować, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest KURSOR sp. z oo ul. Długosza 2-6/5 51-162 Wrocław NiP: 895-182-69-62. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: KURSOR sp. z oo ul. Długosza 2-6/5 51-162 Wrocław, lub email: biuro@drukarniakursor.pl

2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych,

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.

4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez firmę polegają na oferowaniu klientom produktów .
Firma udostępnia także dane konieczne do zrealizowania umowy pomiędzy wykonawcą umowy a zleceniodawcą . Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. czynności mieści się w zakresie działalności, jednocześnie przetwarzanie danych jest niezbędne, aby firma mogła tworzyć i dostarczać swoim klientom takie produkty.

5. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie celem zrealizowania umowy.

6. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie.

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
– żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
– żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
– żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
– żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
– przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez:
– kontakt e-mailowy pod adresem: biuro@drukarniakursor.pl

Informujemy również, że

8. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami

Pozdrawiam,
Administrator Danych Osobowych